Štruktúrované kabeláže - pohľad do zákulisia (07.04.2018)

Férový výber štruktúrovanej kabeláže

Tento výber vychádza výlučne z technicko-­ekonomickej analýzy a ignoruje účelovo presadzované trendy, ktoré sú živené mnohými vendormi, záujmovými skupinami, alebo kľúčovými globálnymi hráčmi. Výsledky môžu byť preto pre mnohých prekvapivé.


Pre výber vhodnej štruktúrovanej kabeláže je dôležité rozhodnutie užívateľa, či mu bude postačovať prenosová rýchlosť 1 Gbit/s, alebo bude potrebovať prenosové rýchlosti až do 10 GBit/s. V prvom prípade je možné použiť kabeláž s výkonnostnou kategóriou Cat.5E alebo Cat.6. V druhom prípade požiadavke vyhovujú až tri kabeláže, a to Cat.6A, Cat.7 a Cat.7A .

Výmena kabeláže počas prevádzkovania budovy je obtiažna, nákladná a často nemožná. Pri odpovedi na uvedenú otázku je preto treba vychádzať z predpokladaných potrieb firmy, organizácie, alebo domácnosti s perspektívou až do ďalšej úplnej rekonštrukcie budovy.

Obr. č. 1Z Obr. č. 1 je zrejmé, že pre užívateľov s nižšími nárokmi na prenosovú rýchlosť (do 1 Gb/s) je optimom kabeláž Cat.5E. Inštalovaním kabeláže Cat.6 nezískajú žiadnu výhodu, len zaplatia v priemere o 45 % viac.

Užívateľom s požiadavkou na infraštruktúru s prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s by mala byť doporučená kabeláž Cat.6A. Použitím kabeláže Cat.7 by došlo k navýšeniu nákladov o 15 % a pri kabeláži Cat.7A až o 35 %.