OM1 multimode

Názov produktu
ST-ST Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
ST-SC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
SC-SC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
LC-LC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
LC-ST Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
LC-SC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
ST pigtail, OM1 62,5/125 µm
ks
SC pigtail, OM1 62,5/125 µm
ks
LC pigtail, OM1 62,5/125 µm
ks
ST-ST adaptér, OM1
ks
SC-SC adaptér, OM1
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM1
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM1
ks
LC-LC Quad adaptér, OM1
ks