OM2 multimode

Názov produktu
ST-ST Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm
ks
ST-SC Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm
ks
SC-SC Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm
ks
LC-LC Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm
ks
LC-ST Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm
ks
LC-SC Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm
ks
ST pigtail, OM2 50/125 µm
ks
SC pigtail, OM2 50/125 µm
ks
LC pigtail, OM2 50/125 µm
ks
ST-ST adaptér, OM2
ks
SC-SC adaptér, OM2
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM2
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM2
ks
LC-LC Quad adaptér, OM2
ks