OM4 multimode

Názov produktu
SC-SC Duplex patch kábel, OM4 50/125 µm
ks
LC-LC Duplex patch kábel, OM4 50/125 µm
ks
LC-SC Duplex patch kábel, OM4 50/125 µm
ks
SC pigtail, OM4 50/125 µm
ks
LC pigtail, OM4 50/125 µm
ks
SC-SC adaptér, OM4
SC-SC adaptér, OM4
KE-SC-MM-EV
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM4
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM4
ks
LC-LC Quad adaptér, OM4
ks