OM3 multimode

Názov produktu
ST-ST Duplex patch kábel, OM3 50/125 µm
ks
ST-SC Duplex patch kábel, OM3 50/125 µm
ks
SC-SC Duplex patch kábel, OM3 50/125 µm
ks
LC-LC Duplex patch kábel, OM3 50/125 µm
ks
LC-ST Duplex patch kábel, OM3 50/125 µm
ks
LC-SC Duplex patch kábel, OM3 50/125 µm
ks
ST pigtail, OM3 50/125 µm
ks
SC pigtail, OM3 50/125 µm
ks
LC pigtail, OM3 50/125 µm
ks
SC-SC adaptér, OM3
SC-SC adaptér, OM3
KE-SC-MM-AQ
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM3
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM3
ks
LC-LC Quad adaptér, OM3
ks