OM5 multimode

Názov produktu
SC-SC Duplex patch kábel, OM5 50/125 µm
ks
LC-LC Duplex patch kábel, OM5 50/125 µm
ks
LC-SC Duplex patch kábel, OM5 50/125 µm
ks
SC pigtail, OM5 50/125 µm
ks
LC pigtail, OM5 50/125 µm
ks
SC-SC adaptér, OM5
SC-SC adaptér, OM5
KE-SC-MM-LG
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM5
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM5
ks
LC-LC Quad adaptér, OM5
ks