Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (odborný článok)

Od 1. júla 2017 sa STN EN 50575: 2015 stala záväznou harmonizovanou normou. Tento dokument zaviedol jednoznačnú klasifikáciu protipožiarnych charakteristík káblov a ich jednotné označovanie v rámci celej Európskej únie.

Podľa STN EN 50575: 2015 metalické a optické káble pre štruktúrovanú kabeláž sú stavebné výrobky a podliehajú požiadavkám pre použitie káblov v stavbách vo vzťahu k reakcii na oheň.

Norma svojím obsahom rozšírila uplatniteľnosť súvisiacich právnych predpisov (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 305/2011, Vyhláška MVSR č. 94/2004 Z. z. v aktuálnom znení č.334/2018 Z.z.) a technických noriem (STN EN 13501-6: 2015, STN 92 0203, STN EN 50174-1/A2: 2015), ktoré sa týkajú zvýšenia pasívnej požiarnej ochrany stavieb.TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ (Euroclass)

Každý kábel dodávaný na trh EÚ musí mať na základe skúšok realizovaných v laboratóriách akreditovaných Európskou komisiou stanovenú triedu rekcie na oheň (Obr. 1). Pre káble s triedou reakcie na oheň B2ca a Cca sa okrem typovej skúšky vyžaduje aj certifikát o nemennosti parametrov (AVCP) v Systéme 1+.

Pre triedy reakcie na oheň Aca , B1ca , B2ca , Cca a Dca sú zároveň definované aj doplnkové klasifikácie (Obr. 2).

Triedy reakcie na oheň Aca a B1ca sú pre káble používané v štruktúrovaných kabelážach technicky nedosiahnuteľné.

Pre káble s triedou reakcie na oheň Fca sa laboratórne testy nevyžadujú. Používanie káblov s triedou reakcie na oheň Fca v budovách je v kabelážach pre informačné technológie zakázané (viď. STN EN 50174-1/A2:2015).

Obr. 1. Triedy reakcie na oheň 

Obr. 2. Doplnkové klasifikácie k triedam reakcie na oheň 
Poznámka:
Vyššie uvedené požiadavky sa nevzťahujú na pohyblivé prívody (napr. patch káble) a ani na káble pre vonkajšie použitie. 
OZNAČOVANIE KÁBLOV

Norma zaviedla povinné označovanie káblov na obale (bubon / krabica), resp. v potlači kábla. Štítok na obale musí obsahovať známku CE, triedu reakcie na oheň, ako aj ďalšie predpísané údaje (Obr. 3).

Zaužívané označovanie káblov PVC, LSOH, LSFROH nie je možné používať na klasifikáciu protipožiarnych charakteristík kábla. Predstavujú už len nepovinný informatívny údaj.

Obr. 3. Príklad povinného označovania káblov na obale a v potlači

 


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vyhlásenie o parametroch (Obr. 4) je oficiálny dokument potvrdzujúci triedu reakcie na oheň, ktorým stavebník preukazuje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby pri kolaudácii budovy. Vydáva ho výrobca na základe protokolov z typovej skúšky resp. certifikátu o nemennosti parametrov z akreditovanej skúšobne.

Poznámka:
V prípade pochybností má každá zainteresovaná osoba možnosť preveriť si hodnovernosť Vyhlásenia o parametroch kontaktovaním akreditovaných laboratórií pomocou identifikačného čísla uvedeného vo Vyhlásení o parametroch, alebo prostredníctvom národného kontaktného miesta pre stavebné výrobky zriadeného v každom členskom štáte EÚ.


Obr. 4. Vyhlásenie o parametroch - príklad 

STAVBY A PRIESTORY S NUTNOSŤOU POUŽITIA KÁBLOV B2ca – s1, d1, a1

Pre káble vedené cez požiarne úseky s priestormi uvedenými v STN 92 0203 je trieda reakcie na oheň  B2ca - s1, d1, a1 nutnosťou pre splnenie minimálnych požiadaviek vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby (Vyhláška MVSR č. 94/2004 Z. z. v aktuálnom znení č. 334/2018 Z. z.).

Táto povinnosť sa vzťahuje na stavby a priestory ako sú napríklad nemocnice, jasle, stavby sociálnych služieb, stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi, hotely, internáty, ubytovne, kúpele, ..., ako aj na chránené únikové cesty v akejkoľvek stavbe.

Štruktúrovaná kabeláž má hviezdicovú topológiu. Rozvody káblov sú vedené v masívnych zväzkoch, ktoré sa postupne rozvetvujú do jednotlivých častí budov a následne odbočujú do jednotlivých miestností. V zmysle bodu 5.1.2 STN 92 0203 musia káble prechádzajúce viacerými požiarnymi úsekmi spĺňať vyššiu triedu reakcie na oheňVo väčšine stavieb je preto nevyhnutné vybudovať kompletnú štruktúrovanú kabeláž s káblami B2ca - s1, d1, a1. 

Obr. 5. Farba plášťa káblov triedy B2ca - s1, d1, a1
 

NA ČO SA V PRAXI ČASTO ZABÚDA

Projektanti sú povinní vo výkresovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie riešiť trasy káblov štruktúrovanej kabeláže a následne špecialista požiarnej ochrany musí určiť v projekte PBS požiadavky na káblové rozvody vedené cez požiarne úseky v priestoroch a stavbách uvedených v norme STN 92 0203, nevynímajúc rozvody štruktúrovanej kabeláže.

Stavebník má povinnosť pri kolaudácii stavby preukázať Hasičskému a záchrannému zboru splnenie požiadaviek projektu PBS doložením Vyhlásenia o parametroch aj ku káblom štruktúrovanej kabeláže.

Používanie káblov s triedou reakcie na oheň Fca v budovách je v prípade štruktúrovaných kabeláží zakázané.

 

DOSTUPNOSŤ KÁBLOV B2ca - s1, d1, a1

Slovensko ako prvé z krajín EÚ zaviedlo v roku 2013 v norme STN 92 0203 klasifikáciu stavieb a priestorov, v ktorých je nutné použitie káblov s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1. Slovenskí výrobcovia boli preto ako prví konfrontovaní s požiadavkou zabezpečiť dostupnosť takýchto káblov. Ukázalo sa, že v oblasti štruktúrovaných kabeláží to predstavuje vážny problém.

Už prvé laboratórne skúšky, ktoré realizovala spoločnosť KRUGEL EXIM potvrdili, že všetky bežne používané káble dosahujú triedu reakcie na oheň Eca, maximálne Dca. Dosiahnutie triedy B2ca - s1, d1, a1 si vyžiadalo sofistikovanú kombináciu úpravy konštrukcie, technológie výroby a materiálového zloženia káblov. Po sérii experimentov (viď. Obr. 6) v októbri 2016 spoločnosť KRUGEL EXIM ako prvá v Európe úspešne certifikovala v akreditovaných laboratóriách kábel Cat.6A triedy reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1. Následne ako prvá zabezpečila jeho dostupnosť na slovenskom trhu.

Obr. 6.  Výber z výsledkov skúšok triedy reakcie na oheň dosiahnutých počas vývoja kábla Cat.6A Euroclass B2ca - s1, d1, a1. Michal Sobolič
Technický riaditeľ
KRUGEL EXIM, spol. s. r. o.
Člen APPO SR