Štruktúrované kabelážne systémy z hľadiska požiarnej bezpečnosti

10.júna 2019

Výsledky vyšetrovania katastrofických požiarov (londýnske metro v r. 1987, letisko v Düsseldorfe v r. 1996, tunel pozemnej lanovky na Kitzsteinhorn v r. 2000) preukázali, že k vysokému počtu obetí na životoch došlo najmä vďaka hustému dymu a toxickým splodinám, ktoré vznikajú pri horení organických látok. Dym a jedovaté plyny znemožnili únik osôb z ohniska požiaru a spôsobili ich smrť skôr, než sa dostali do priameho kontaktu s plameňmi.

Podobným katastrofám sa dá v budovách predísť použitím nízkodymivých bezhalogénových káblov namiesto bežne používaných  káblov s PVC plášťom.

Od 15. augusta 2012 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 225/2012 Zbierky zákonov, kde na základe § 91 vzniká povinnosť používať bezhalogénové a voči šíreniu plameňa odolné káble (LS0H, LSFR0H) pre elektrické rozvody v priestoroch podľa nižšie uvedenej tabuľky (STN 92 0203). Pri použití káblov s PVC plášťom hrozí pokuta až do výšky 15 600 EUR a v prípade škôd na zdraví a živote stíhanie za trestný čin všeobecného ohrozenia.


Budova Priestor
Zdravotnícke zariadenia Jasle, lôžkové oddelenia nemocníc, jednotka intenzívnej starostlivosti, ARO, operačné odd.
Stavby sociálnych služieb Lôžkové časti
Stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi* (divadlá, kiná, kongresové sály, obchody, výstavníctvo) Zhromažďovací priestor, priestory v ktorých sa pohybujú návštevníci
Stavby na bývanie (okrem rodinných domov) Komunikačné priestory
Stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, internáty) Izby, spoločné priestory (recepcia, reštaurácia)

*Poznámka:  Týka  sa  všetkých stavieb  s vnútornými  zhromažďovacími  priestormi, aj  keď ich vyhláška taxatívne nevymenováva (napr. banky,  poisťovne, pošty, budovy štátnej správy, staničné budovy, letiská, administratívne budovy s kanceláriami pre styk s verejnosťou a pod.).

Vlastnosti bezhalogénových káblov

1. Nízka dymivosť
Bezhalogénové káble vytvárajú pri horení veľmi málo dymu. V prípade požiaru je tým zabezpečená dobrá viditeľnosť v chodbách a na únikových cestách a všetky osoby, ktoré sa v budove nachádzajú, majú väššiu šancu dostať sa do bezpečia

2. Nekorozívne splodiny

Bezhalogénové káble v prípade požiaru neuvoľňujú korozívne plyny. Všetky tradičné materiály, ako napr. mäkčené PVC, obsahujú chlór. Pri požiari sa stykom plynu so vzdušnou vlhkosťou vytvára korozívna kyselina chlorovodíková (HCL). Korozívne plyny prenikajú celou budovou a usadzujú sa na všetkých elektronických zariadeniach. Všetko čo môže skorodovať je v krátkom čase zničené.

3. Netoxické splodiny

Chlór a kyselina chlorovodíková vznikajúce horením plastov na báze PVC spôsobujú poleptanie slizníc, oslepnutie, otravu a pri vyšších koncentráciách smrť. Bezhalogénové káble neobsahujú žiadne prímesi, ktoré by pri požiari uvoľňovali jedovaté alebo inak zdraviu škodlivé plyny.

4. Šetrné z hľadiska životného prostredia
Bezhalogénové káble pri horení nezamorujú životné prostredie toxickými plynmi a kvapalinami, a teda nezvyšujú obsah škodlivín v ovzduší. 

5. Odolnosť proti šíreniu plameňa (samozhášavosť)
Bezhalogénové káble sa delia podľa stupňa odolnosti proti šíreniu plameňa na 2 verzie:         
  • LS0H (Low Smoke Zero Halogen)
  • LSFR0H (Low Smoke Flame Retardant Zero Halogen)

Oba typy sú nízkodymivé v zmysle EN 61034-1 resp. IEC 61034-1, bezhalogénové, nekorozívne v zmysle EN 50267-2-3 resp. IEC 60754-2 a odolné proti šíreniu plameňa . Líšia sa len typom testu odolnosti proti šíreniu plameňa. LS0H káble vyhovujú skúškam v zmysle EN 60332-1-2 resp. IEC 60332-1-2 a LSFR0H káble vyhovujú skúškam v zmysle EN 60332-3-24 resp. IEC 60332-3-24 (Category C).

Skúšky odolnosti káblov voči šíreniu plameňa

EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 "Skúška samostatného zvislého vodiča alebo kábla"  (pre LS0H káble): Skúška sa realizuje v malom uzavretom priestore podľa obrázku. Jeden kábel dĺžky 475 mm sa upevní vo zvislej polohe. Kábel sa zapáli priložením plynového horáku. Horák sa po 1 minúte odstaví, pričom kábel musí sám prestať horieť. Zuhoľnatená časť kábla môže siahať max. 50 mm pod horné uchytenie.

EN 60332-3-22 /IEC 60332-3-22 (Category A)  "Skúška vodičov alebo káblov vo zväzkoch" (pre LSFR0H káble): Táto skúška simuluje prípady požiaru v miestnosti s rozvádzačmi, v káblových šachtách medzi poschodiami a pod. Skúška sa realizuje v kovovej skrini vysokej 4 m na zväzku silových alebo optických káblov vystavenom zospodu pôsobeniu silného plameňa počas 40 min. Po odstránení horáku musí kábel sám prestať horieť. Zuhoľnatená časť káblov môže siahať max. do výšky 2,5 m od horáku.

EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Category C) "Skúška vodičov alebo káblov vo zväzkoch" (pre LSFR0H káble): Táto skúška simuluje prípady požiaru v miestnosti s rozvádzačmi, v káblových šachtách medzi poschodiami a pod. Skúška sa realizuje v kovovej skrini vysokej 4 m na zväzku káblov vystavenom zospodu pôsobeniu silného plameňa počas 20 min. Po odstránení horáku musí kábel sám prestať horieť. Zuhoľnatená časť káblov môže siahať max. do výšky 2,5 m od horáku.

Vzhľadom na korozívnosť splodín vznikajúcich pri horení káblov s PVC plášťom sa nedoporučuje ich používanie ani v priestoroch s väčšou koncentráciou výpočtovej techniky (serverovne, dátové centrá a pod.) z dôvodu ochrany investícií.


2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.