Podmienky použitia káblov pre štruktúrované kabeláže v stavbách od 1.7.2017 vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (CPR)

Podmienky použitia káblov pre štruktúrované kabeláže v stavbách od 1.7.2017 vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (CPR)


STN EN 50575: 2015 sa od 1.7.2017 stáva záväznou harmonizovanou normou. Táto norma zaraďuje metalické a optické komunikačné káble medzi stavebné výrobky a stanovuje podmienky ich použitia v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň. Na káble ako stavebné výrobky sa vzťahuje Nariadenie EP a Rady (EU) č. 305/2011 a celý rad noriem pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb (STN EN 13501-6: 2015, STN 92 0203, ...).Aplikovanie týchto legislatívnych a technických požiadaviek na káble pre štruktúrované kabeláže možno považovať za najväčšiu zmenu v ich histórii.


I.
Všetky káble pre štruktúrované kabeláže musia mať predpísanými skúškami určenú triedu reakcie na oheň (Obr.1 a 2). Trieda reakcie na oheň musí byť predpísaným spôsobom uvedená na obale (bubon / krabica) resp. v potlači kábla

II.
Každý kábel musí mať Vyhlásenie o parametroch (DoP) vydané výrobcom na základe povinnej dokumentácie (produktový list, certifikát, skúšobné protokoly, …).

III. 
V zmysle Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z. v aktuálnom znení č.225/2012 Z. z. je použitie káblov s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 nutnosťou pre splnenie minimálnych požiadaviek vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby v priestoroch podľa normy STN 92 0203. V norme definované stavby a priestory nájdete aj v novom vydaní katalógu KELine® 2017/18 (na vyžiadanie sobolic@krugel.sk)

IV.
Káble B2ca - s1, d1, a1 majú mať plášť ORANŽOVEJ FARBY (viď. STN 92 0203 čl. 5.1.1) 

V. 
So štruktúrovanou kabelážou sa musí uvažovať už v projekte Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS).

VI. 
Štruktúrovaná kabeláž je súčasťou káblových rozvodov, na ktoré musia byť stanovené požiadavky definované v riešení PBS už pre potreby dokumentácie v stavebnom konaní.

VII. 
Stavebník má povinnosť pri kolaudácii stavby preukázať splnenie požiadaviek projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby doložením Vyhlásenia o parametroch (DoP) aj ku káblom pre štruktúrované kabeláže.

VIII. 
V prípade pochybností má každá zainteresovaná osoba možnosť preveriť si hodnovernosť Vyhlásenia o parametroch (DoP):
• kontaktovaním notifikačného orgánu EU pomocou identifikačného čísla uvedeného v DoP
• prostredníctvom národného kontaktného miesta pre stavebné výrobky zriadeného v každom
členskom štáte EU

Dôležité poznámky a komentáre: 

 1. Uvedené požiadavky sa nevzťahujú na pohyblivé prívody (napr. patch káble). 
 2. Pri kábloch s triedou reakcie na oheň Eca a Fca sa doplnková klasifikácia neurčuje (v zmysle STN EN 13501-6:2015). Pre tieto káble je možné zo zaužívaného označovania PVC, LSOH, LSFROH i naďalej získať dodatočné informácie o ich požiarnej bezpečnosti (tvorba dymu, acidita a korozivita plynov). 
 3. Trieda reakcie na oheň väčšiny doteraz používaných káblov pre štruktúrované kabeláže sa nachádza v rozmedzí Fca až Dca
 4. Trieda reakcie Aca a B1ca je pri kábloch pre štruktúrované kabeláže nedosiahnuteľná.
 5. Použitie dátových káblov s triedou reakcie na oheň Fca  je v budovách neprípustné v zmysle STN_EN_50174-1/A2:_2015 
 6. Cieľom legislatívnych požiadaviek a technických noriem pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb je najmä zvýšenie ochrany života a zdravia (oprávnený záujem). V prípade štruktúrovanej kabeláže vystupuje do popredia aj otázka ochrany majetku. Jej káble sa vždy zbiehajú a končia v technologickej miestnosti alebo serverovni, kde sa nachádza drahé vybavenie, kľúčové pre dátovú komunikáciu a ukladanie dôležitých údajov. Už pri malom a včas uhasenom požiari sa z káblov s vyššou aciditou a PVC káblov uvoľnia korozívne plyny. Tieto zasiahnu plošné spoje a postupne znefunkčnia všetky elektronické zariadenia. 

*  technicky nedosiahnuteľná pre dátové káble 
** pre dátové káble neprípustná v zmysle STN EN 50174-1/A2: 2015

len pre triedy B1ca , B2ca , Cca , Dca

2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.