Vývoj štrukturovaných kabeláží

10.júna 2019

1. Vývoj štrukturovaných kabeláží za posledné roky

Rok 2002

Tri výkonnostné kategórie podľa šírky prenosového pásma

Medzinárodná norma ISO/IEC 11801 z roku 2002 rozdelila štrukturované kabeláže do troch výkonnostných kategórií Cat.5E, Cat.6 a Cat.7. Kategória Cat.5E bola navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky pre všetky vtedy existujúce štandardizované protokoly vrátane Gigabit Ethernet. Cat.6 a Cat.7 boli pripravené pre nové vysokorýchlostné protokoly budúcnosti. Vyššia prenosová rýchlosť si vyžaduje väčšiu šírku prenosového pásma, preto za základ kategorizácie kabeláží bola zvolená práve šírka prenosového pásma, a to nasledovne: 100 MHz pre Cat.5E, 250 MHz pre Cat.6, 600 MHz pre Cat.7.
Viď situácia v roku 2002 na obrázku

Rok 2006

Prenosová rýchlosť ako nové kritérium výkonnosti kabeláží 

Výskumné práce na novom protokole 10 Gigabit Ethernet zakrátko ukázali, že šírka pásma ako kritérium výkonnosti kabeláže nepostačuje. Objavil sa nový, dovtedy nepoznaný fenomén vo forme presluchov medzi susediacimi dátovými káblami vo zväzku, blízkymi portami v patch paneloch a zásuvkách, ktorý bol nazvaný Alien Crosstalk. Ak kabeláž nespĺňa požiadavky aj pre tento nový parameter, prenos dát pri vysokých prenosových rýchlostiach zlyháva aj napriek dostatočnej šírke prenosového pásma. Preto pre 10 Gigabit Ethernet a rýchlosti nad 1Gbit/s musela byť v roku 2006 zavedená úplne nová kategória Cat.6A so šírkou pásma 500 MHz a s definovanou maximálnou hodnotou Alien Crosstalk. Od tejto chvíle sa Cat.6 a Cat.7 ocitli v slepej uličke a stali sa v praxi nepoužiteľnými, pretože chýbajúce kritérium pre Alien Crosstalk ich výkonnostne postavilo na úroveň Cat.5E. Okrem novej Cat.6A je teda z pôvodne zavedených kategórií využiteľná len kategória Cat.5E, keďže presluchy medzi susednými prenosovými prvkami sa pri rýchlostiach do 1 Gigabit/s ešte neprejavujú. 

Na základe vyššie uvedených skutočností kritériom výkonnosti kabeláže prestala byť šírka prenosového pásma a nahradila ju prenosová rýchlosť. Viď situácia v roku 2006 na obrázku.

Systémy Cat.6A

V norme pre 10 Gigabit Ethernet boli zadefinované základné požiadavky na prenosový kanál, čo stačilo výrobcom štrukturovaných kabeláží na to, aby mohli na trh priniesť systémy Cat.6A s nasledovnými vlastnosťami resp. obmedzeniami: 

 • Výkonnostná kategória Cat.6A je garantovaná len pre systém ako celok.
 • V systéme musia byť použité jedine tie komponenty, z ktorých výrobca zostavil prenosový kanál a dal ho certifikovať v skúšobných laboratóriách. 
 • Ak sú komponenty použité v inej konfigurácii ako je uvedené na certifikáte alebo sú kombinované s komponentami z iného systému Cat.6A, neexistujú žiadne záruky pre prenosové vlastnosti ani výkonnostnú kategóriu kabeláže, ktorá takto vznikne. 
Jednotlivé inštalačné káble, patch panely, zásuvky, patch káble, z ktorých sú systémy Cat.6A zostavené nemajú vlastnosti, na základe ktorých by mohli byť označované ako komponenty Cat.6A. Preto renomovaní výrobcovia systémov Cat.6A pre jednotlivé stavebné prvky používajú len názvy odvodené od obchodného mena systému, ktorý naznačuje prenosovú rýchlosť ako napr. 10GPlus, Real10, 10Giga a pod. Na druhej strane je mnoho takých dodávateľov, ktorí tieto stavebné prvky označujú ako komponety Cat.6A/Cat.6A, čím vytvárajú chaos na trhu a uvádzajú zákazníkov do omylu. 
Pre všetkých výrobcov netienených kabeláží znamenalo zavedenie kategórie Cat.6A nutnosť vyvinúť nové a dokonalejšie systémy. Len tým najlepším sa podarilo nájsť technicky elegantné a jednoducho inštalovateľné riešenie. Naopak, výrobcovia kvalitných tienených kabeláží vôbec nemuseli vyvíjať nové portfólio produktov. Merania totiž preukázali nečakané skryté rezervy existujúcich produktov v šírke frekvenčného pásma a v odolnosti voči vplyvu Alien Crosstalk. Takto vznikli a boli certifikované kabelážne systémy Cat.6A, ktoré boli zostavené z už dovtedy vyrábaných tienených komponentov Cat.6, resp. Cat.7. Išlo o nespochybniteľný dôkaz významu a dôležitosti tienenia pre elimináciu elektromagnetických vplyvov akéhokoľvek druhu, vrátane Alien Crosstalk. Takto bola v praxi demonštrovaná nadčasovosť naozaj kvalitných produktov, ktoré majú v “zabudované“ potrebné vlastnosti skôr, než ich odhalí a zadefinuje medzinárodná normalizácia.


Rok 2010

Komponenty Cat.6A / Cat.6A

Ako sme už uviedli, norma z roku 2006 umožnila vznik systémov Cat.6A/ClassEA napriek tomu, že vlastnosťami jednotlivých komponentov sa v tomto štádiu ešte nezaoberala. Trvalo ďalšie 3 roky, kým normalizačné komisie našli kritériá pre prenosové parametre jednotlivých komponentov Cat.6A/Cat.6A a kým stanovili skúšobné metódy pre ich testovanie a certifikáciu. Tento proces bol ukončený v septembri 2009 odsúhlasením druhého dodatku k norme ISO/IEC 11801, ktorý bol publikovaný v apríli 2010.
Pre komponenty Cat.6A/Cat.6A je najdôležitejšou charakteristikou interoperabilita. Znamená to, že každý prenosový kanál vytvorený z komponentov Cat.6A/Cat.6A od rôznych výrobcov a značiek je zaručene kabeláž výkonnostnej kategórie Cat.6A/ClassEA


Dve cesty pre realizáciu štrukturovaných kabeláží Cat.6A/ClassEA 

Stojíme na prahu novej etapy, keď kabeláže výkonnostnej kategórie Cat.6A bude možné zrealizovať dvoma spôsobmi : 

 1. inštalovaním uceleného systému Cat.6A/ClassEA
 2. inštalovaním interoperabilných komponentov Cat.6A/Cat.6A 
Viď situácia v roku 2010 na obrázku. 
Obe možnosti sú rovnocenné a obe majú oporu aj v medzinárodných normách. 


Úloha certifikátov pri systémoch Cat.6A / ClassEA a komponentoch Cat.6A / Cat.6A 

Výkonnostná kategória Cat.6A je garantovaná pre systémy Cat.6A/ClassEA ako aj komponenty Cat.6A/Cat.6A len v prípade, že tieto zodpovedajú normám, o ktorých sme sa už zmieňovali. Súlad s normami nie je možné potvrdiť inak ako testami a meraniami, ktoré sa dajú realizovať len v špecializovaných skúšobných laboratóriách. 
Odlíšiť falzifikáty od skutočných systémov a komponentov Cat.6A/Cat.6A je zákazník schopný len na základe certifikátov z nezávislých skúšobných laboratórií. Preto ich striktné vyžadovanie od dodávateľa musí byť samozrejmosťou. V prípade systému Cat.6A/ClassEA ide o jeden certifikát na celý prenosový kanál a v prípade Cat.6A/Cat.6A komponentov je každý z nich certifikovaný samostatne (prípadne v skupinách rovnakej produktovej rady)

Pre zistenie, či ide o systém Cat.6A/ClassEA, stavebný prvok systému Cat.6A/ClassEA, alebo skutočný komponent Cat.6A/Cat.6A sú dôležité aj texty uvedené v certifikátoch. Preto v tabuľke 1 uvádzame potrebné základné informácie, ktoré majú tejto identifikácii napomôcť.

tab.1
 
Predmet certifikácie Povinné odvolávky na medzinárodné normy Povinné texty uvádzané v cerifikáte Informatívne citované americké normy
Systém Cat.6A/Class EA ISO/IEC 11801 yyyy amendment 1 (yyyy - rok vydania normy 2002 a neskôr) “Two Connector Channel“, alebo “Four Connector Channel“ + zoznam všetkých komponentov tvoriacich prenosový kanál vrátane P/N ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 alebo ANSI/TIA/EIA 568-C.2
Komponent Cat.6A/Cat.6A ISO/IEC 11801 yyyy amendment 2 (yyyy - rok vydania normy 2002 a neskôr) samostatný komponent, Category 6A s P/N ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 alebo ANSI/TIA/EIA 568-C.2
Poznámka: Komponenty a systémy Cat.6A certifikované len podľa americkej národnej normy (posledný stĺpec tabuľky) nevyhovujú medzinárodnej norme z dôvodu nižších požiadaviek. Napr. NEXT @ 500MHz zaostáva za medzinárodnou normou u systémových riešení o 1,8 dB a u komponentov dokonca o 3 dB.


Úloha certifikačných meraní inštalovanej kabeláže Cat.6A

Certifikačné merania inštalovanej kabeláže prenosnými meracími prístrojmi (testermi) sú určené len na overenie kvality inštalačných prác a odhalenie prípadných chýb. V žiadnom prípade však nenahradzujú certifikát systému Cat.6A/ClassEA resp. certifikáty komponentov Cat.6A/Cat.6A z nezávislých skúšobných laboratórií (viď. predchádzajúca kapitola). 

Ak ide o ucelený systém Cat.6A/ClassEA, musí sa vždy merať ako  kanál (“Channel“) pri použití patch káblov z daného systému. V prípade kabeláží realizovaných na interoperabilných komponentoch Cat.6A/Cat.6A máme na výber z dvoch možností, a to  merať ako kanál ( postup ako v prípade systému Cat.6A/ClassEA ) alebo merať  ako pevnú linku ( Permanent Link )  . Druhá možnosť má hlavnú výhodu v tom, že v čase realizácie rozvodov nemusí byť definovaný konkrétny typ patch káblov, ani ich dodávateľ  (čo vo väčšine prípadov sa ani nedá zabezpečiť).  Výkonnostná kategória Cat.6A/Cat.6A je totiž garantovaná pre všetky patch káble Cat.6A/Cat.6A, a to bez potreby akéhokoľvek dodatočného overovania alebo meraní. 

Všetky meracie prístroje uvádzajú okrem medzinárodnej normy aj  národnú normu TIA/EIA platnú pre USA. Táto v princípe vychádza z netienených riešení a preto  požiadavky na prenosové charakteristiky komponentov a systémov sú nižšie. Preto pri certifikačnom meraní inštalovanej kabeláže je potrebné na testeroch zvoliť vždy medzinárodnú normu  ISO/IEC 11801 (ako je to uvedené v tabuľke 2). Výnimku tvoria : 

 • inštalácie realizované v USA, 
 • inštalácie realizované v krajine, ktorej národná norma vychádza z TIA/EIA-568, 
 • inštalácie v sídle, v pobočke alebo dcérskej spoločnosti US firmy na území iného štátu   

V tabuľke 2 sú uvedené potrebné nastavenia pre certifikačné meranie inštalovanej kabeláže testermi vyhovujúcimi vyššie uvedeným kritériám.

tab.2

Typ kabeláže Typ testu Certifikácia podľa medzinárodnej normy Americká norma (informatívne)
Ucelený systém Cat.6A/ClassEA Channel ISO Ea 500 STP Chann alebo* ISO ClassEa Ch AMD1 Cat 6A STP Chann alebo* TIA Cat.6A Channel
Inštalácia na komponentoch Cat.6A/Cat.6A Channel ISO Ea 500 STP Chann alebo* ISO ClassEa Ch AMD1 Cat 6A STP Chann alebo* TIA Cat.6A Channel
Inštalácia na komponentoch Cat.6A/Cat.6A Permanent link ISO Ea PL2 (3) STP Perm alebo* ISO ClassEa PL AMD2 Cat 6A STP Perm alebo* TIA Cat.6A Perm.Link

* v závislosti od použitého testera

2. Analýza a kritické zhodnotenie trhov 

Príčiny pštrosej politiky

Napriek tomu, že už takmer tri roky je zrejmé, že Cat.6 skončila v  slepej uličke, na mnohých trhoch je táto kabeláž stále bestsellerom. Argumenty o vyššej spoľahlivosti prenosu Gigabit Ethernet pri použití Cat.6 namiesto Cat.5E sú zavádzajúce, keďže prenosová rýchlosť 1Gbit/s je pre Cat.5E garantovaná normou až šírka pásma 100 MHz bola zvolená s 20%-nou rezervou. 

Menej náročnému zákazníkovi má zmysel ponúknuť riešenie Cat.5E a užívateľovi s potrebou nadčasovej a vysokovýkonnej kabeláže inštalovať Cat.6A/ClassEA. Prečo sa na mnohých trhoch deje niečo úplne iné sme zisťovali analýzou situácie v štyroch krajinách: Argentína, Česko, Slovensko, Maďarsko.

Zaostávanie v nasadzovaní kabeláží kategórie Cat.6A / ClassEA je úmerné podielu netienených kabeláží na trhu. Môžeme to vnímať aj ako zámerné brzdenie rozvoja zo strany niektorých zástancov netienených riešení.     

Z ďalších zistených faktorov, ktoré bránia rýchlejšiemu presadeniu Cat.6A / ClassEA kabeláží spomenieme:

 • Početná prevaha a agresívnejší marketing výrobcov, ktorí doposiaľ nedisponujú riešením Cat.6A/ClassEA (tzv. “followers“ bez vlastnej vývojovej základne,  snažiaci sa o kopírovanie a napodobňovanie originálnych produktov).
 • Komerčný záujem aj popredných výrobcov čo najdlhšie profitovať z predaja Cat.6 portfólia, a tak lepšie zhodnotiť technologické zariadenia a investície z minulosti.
 • Absencia kvalifikovaných informácií o produkte pri predaji cez moderné distribučné kanály  (internetový obchod, veľkosklady, obchodné reťazce).  
 • Veľké tendre a centralizované nákupy pre štátnu správu a nadnárodné korporácie vypisované zo zotrvačnosti na základe  zastaralých interných predpisov pre budovanie kabelážnej infraštruktúry organizácie.
 • Nezáujem resp. nepochopenie potreby častejšej aktualizácie vedomostí zo strany projektantov štrukturovaných kabelážnych systémov.
 • Zištný a krátkozraký prístup niektorých inštalačných firiem k zákazníkovi: “Dnes nainštalovať kabeláž Cat. 6 je šancou po niekoľkých rokoch robiť  inštaláciu znova na Cat.6A / ClassEA“.

Z analyzovaných trhov okrem Slovenska s výraznou dominanciou tienených kabeláží došlo k najväčšiemu posunu smerom ku Cat.6A / ClassEA riešeniam v Českej republike, a to najmä zásluhou zapojenia konzultantských firiem do výberu budov pre svojich klientov s dôrazom na kvalitnú a nadčasovú IT infraštruktúru obsadzovaných priestorov. Spojencami sa stali aj mnohí systémoví integrátori a IT firmy.  Uvedomili si, že zotrvaním na platforme Cat.5E a Cat.6 sa dávajú postupne vytláčať z biznisu silnoprúdovými inštalačnými firmami, ktoré bez problémov zvládajú túto jednoduchú montáž aj bez ich pomoci.

Viac ako 92%-ná šanca byť podvedený

V novembri 2010 sme uskutočnili detailnú analýzu všetkých produktov s označením Cat.6A / Cat.6A ponúkaných na slovenskom a českom trhu.


3. Komponenty systému Cat.6A / ClassEA nie sú komponenty Cat.6A / Cat.6A !


Zmeny v poznaní a medzinárodnej normalizácii za posledné roky možno zhrnúť do nasledovných bodov:

 • Pre stanovenie požiadaviek na prenosovú cestu (kabeláž) z hľadiska normalizácie sa stal rozhodujúcim prenosový protokol.                               
 • Ethernet dominuje a určuje smer ďalšieho vývoja v LAN komunikáciách.
 • Kritériom výkonnosti kabeláží prestala byť šírka prenosového pásma a bola nahradená  maximálnou prenosovou rýchlosťou .  
 • V reálnom živote majú opodstatnenie len Cat.5E (pre prenosy do 1 Gbit/s) a Cat.6A  (pre prenosy do 10 Gbit/s).
 • Cat.6 a.7 sú  “zombie“ kategóriami a výkonnostne sú na rovnakej úrovni ako Cat.5E (prenosy garantované len do 1 Gbit/s).
 • Od roku 2006 je možné realizovať kabeláže výkonnostnej kategórie Cat.6A formou ucelených systémov Cat.6A/ClassEA.
 • Niektoré kvalitné tienené komponenty Cat.6 a Cat.7 našli využitie ako stavebné prvky systémov Cat.6A/ClassEA.
 • Od roku 2010 môžu existovať komponenty Cat.6A/Cat.6A a ich základnou vlastnosťou je interoperabilita.
 • Riešenie realizované ako ucelený systém Cat.6A/ClassEA a riešenie postavené na komponentoch Cat.6A/Cat.6A sú rovnocenné a obe majú oporu v medzinárodných normách.


2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.